Adatkezelési tájékoztató

A 4iG Nyrt. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 8., Cg.: 01-10-044993, a továbbiakban: „4iG”, vagy „társaság”) mint adatkezelő tájékoztatja Önt mint érintettet a személyes adatai kezelésének céljáról, az adatkezelés jogalapjáról és időtartamáról, a kezelt adatok köréről, az adatok megismerésére jogosultak személyéről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, valamint a jogorvoslati lehetőségeiről.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót annak érdekében, hogy megértse, hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

Adatkezelési gyakorlatunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen és az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletén (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről a továbbiakban: GDPR) alapszik.

Az Adatkezelő adatai:

Cégnév:                                   4iG Nyrt.

Székhely:                                1037 Budapest, Montevideo u. 8.

Képviselő:                              Jászai Gellért vezérigazgató

Telefon:                                  +3612707600

E-mail:                                    [email protected]

Adatvédelmi Tisztviselő:     

Adatvédelmi Tisztviselő:         Horváth Dóra (CyberTeam Business Consulting Kft.)

Székhely:                                 1152 Budapest, Rákos út 49. fszt. 1.

Telefon:                                  +36203133085

E-mail:                                    [email protected]

1. Az adatkezelés lehetséges céljai

– Jogszabályi kötelezettség teljesítése, ideértve

 • számviteli- és adójogszabályokon alapuló kötelező adatkezelést;
 • közbeszerzési jogszabályokon alapuló kötelező adatkezelést a 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről 69§ (14) értemében.

Kezelt adatok köre: ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben megnevezett személyek természetes személyazonosító, valamint képzettségre és végzettségre, szakmai gyakorlatra, szervezeti, köztestületi tagságra és gazdasági társaságban fennálló tagságra vonatkozó adat. A kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzése keretében – a külön jogszabályban foglalt igazolási szabályok szerint – a büntetlen előéletre vonatkozó adatról hatósági igazolás is kérhető. A kizáró okok hiányának igazolásához benyújtandó, külön jogszabályban foglalt nyilatkozat gazdasági, valamint szakmai kamara előtt annak tagja által tett nyilatkozat is lehet.

 • adatvédelmi jogszabályokon alapuló kötelező adatkezelést (pl. tájékoztatás átvételének, hozzájárulás megtételének igazolásához szükséges adatkezelés) a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságrólvalamint a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) alapján.

Kezelt adatok köre: név, cím.

A jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése nem képezheti mérlegelés tárgyát, továbbá az adatszolgáltatás elmulasztása miatt társaságunkkal szemben büntetés szabható ki, így az adatkezeléstől eltekinteni nem tudunk.

– Szerződés teljesítéséhez, ügyfélkapcsolat fenntartásához szükséges adatkezelés, ideértve

 • ajánlatadáshoz, ajánlatkéréshez szükséges adatkezelést;

Kezelt adatok köre: Ügyféladatok (név, pozíció), elérhetőségek (telefon, email cím, lakcím)

 • az üzleti kapcsolat folytatásához szükséges postai, e-mail, fax és telefonos kapcsolattartáshoz szükséges adatkezelést, ideértve az aláírt szerződésnek az Ön részére történő eljuttatását;

Kezelt adatok köre: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám

 • az Ön, mint ügyfél adatainak a szerződés teljesítéséhez szükséges kezelését, valamint a szerződésből fakadó esetleges jogviták esetére a szerződés megszűnését követő megőrzését;

Kezelt adatok köre: név, cím, adószám, email cím, telefonszám, cégjegyzékszám, bankszámlaszám.

 • az Ön, mint ügyfél kapcsolattartó adatainak a szerződés teljesítéséhez szükséges kezelését, valamint a szerződésből fakadó esetleges jogviták esetére a szerződés megszűnését követő megőrzését;

Kezelt adatok köre: név, telefonszám, email cím.

 • A szerződések teljesítése során felvett jegyzőkönyvekben, egyéb dokumentumokban (pl. teljesítésigazolások) található személyes adatok kezelését;

Kezelt adatok köre: név, telefonszám, email cím.

Az adatszolgáltatás elmaradása nem teszi lehetővé a szerződéskötést, illetve a szerződés teljesítését veszélyezteti, erre tekintettel az adatszolgáltatás nem teljesítését a szerződés megkötésétől való elállásként, illetve az együttműködési kötelezettség partnerünk általi megszegéseként értékeljük.

– Az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelést.

– Egyéb esetekben hozzájáruló nyilatkozat(ok) tartalmazzá(k) az adatkezelés célját. Melyek a következők lehetnek:

 • Weboldal süti (cookie) kezelése

www.4ig.hu

www.humansoft.hu

www.hsws.hu

https://havidijasit.hu

szerviz.humansoft.hu

A weboldal a Google Inc. („Google”) Google Analytics rendszerét használja a látogatottságának elemzésére. A Google Analytics rendszere ún. „cookie-kat” – egyszerű, rövid, kisméretű szöveges fájlokat – tárol el az Ön informatikai eszközén és ezek segítségével elemzi a weboldalunk látogatottságát, segítve ezzel a weboldalunk fejlesztését a felhasználói élmény fokozása érdekében.

A „cookie-ban” rögzített, weboldal látogatottságára vonatkozó adatok (a látogatás időpontjával és az Ön IP címével együtt) a Google USA szervereire kerülnek átvitelre és letárolásra. A Google arra használja ezeket az adatokat, hogy az Ön honlap-látogatási szokásait kiértékelje, jelentéseket állítson össze ezekről, valamint arra, hogy egyéb, a weboldallal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson.

A cookie-k telepítése megakadályozható ugyan a böngésző megfelelő beállításaival, ebben az esetben viszont előfordulhat, hogy a weboldal bizonyos funkciói esetleg nem használhatók a maguk teljességében. A weboldal használatával a felhasználó kifejezetten beleegyezik, hogy a Google feldolgozhatja az előzőekben ismertetett módon a weboldal használatából eredő adatokat.

Ha a cookie beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkcióról azt a saját informatikai eszközén megteheti a böngészőjében. A böngésző eszköztárától függően találhatóak meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezkedései, általában azonban az Eszközök azon belül a Beállítások azon belül az Adatvédelem beállításai alatt állíthatja be, hogy milyen követési funkciókat engedélyez vagy tilt meg az informatikai eszközén.

Azok a felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a felhasználók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt.

Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout), és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

Amennyiben további információra van szüksége a Google cookie-kkal kapcsolatban, úgy az alábbi elérhetőségen talál bővebb tájékoztatást: https://www.google.com/policies/technologies/cookies

 • Weboldalon történő üzenet küldése

Kezelt adatok köre a http://www.4ig.hu/Kapcsolat.html oldalon: név, e-mail cím.

Kezelt adatok köre a www.4ig.hu oldalon: név, e-mail cím, telefonszám.

 • Webshop-pal kapcsolatos adatszolgáltatás, regisztráció

Kezelt adatok köre a http://www.hsws.hu/index.php?route=account/create#/customerdata oldalon: vezetéknév, keresztnév, telefonszám, e-mail cím, lakcím (irányítószám, város, utca, házszám)

 • Kapcsolatfelvétel a webshoppal

Kezelt adatok köre a http://www.hsws.hu/index.php?route=information/contact oldalon: név, e-mail cím

 • Kapcsolatfelvétel a szervizzel

Kezelt adatok köre a http://www.szerviz.humansoft.hu/Kapcsolat.html oldalon: név, e-mail cím

 • Ajándék kupon kérése

Kezelt adatok köre a http://www.hsws.hu/ oldalon: keresztnév, email cím.

 • Gazdasági reklámtevékenységhez szükséges adatszolgáltatás

Kezelt adatok köre: név, email cím

 • Vevői elégedettség felmérés

Kezelt adatok köre: név

A hozzájárulás megadásának elmaradása a weboldal működésében eltérést eredményezhet. A hozzájárulás megadása feltétele lehet annak, hogy az Ön adatai bizonyos, a társaság által vezetett adatbázisokban szerepeljenek, ezzel kapcsolatosan megértését kérjük.

2. Az adatkezelés jogalapja

– Amennyiben az Ön adatainak kezelésére jogszabályi kötelezettség teljesítése céljából kerül sor (a jogi kötelezettség teljesítése képezi az adatkezelés jogalapját), hozzájáruló nyilatkozat megtételére nincs szükség.

– Amennyiben az Ön személyes adatainak kezelésére szerződéskötés céljából van szükség, a szerződéskötéshez szükséges azoknak a személyes adatainak a kezelése, melyek alapján az Ön személyazonossága megállapítható. Ilyen esetben a hozzájáruló nyilatkozatot a szerződéskötés kezdeményezése vagy az ahhoz szükséges adatszolgáltatással tanúsított ráutaló magatartás pótolja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, abban az esetben, ha Ön a szerződő fél vagy a szerződő fél szerződéses kapcsolattartója.

– Minden egyéb esetben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, melyet a jelen tájékoztató részét képező adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat aláírásával ad meg.

3. Az adatkezelés időtartama

– Az adatkezelés az Ön személyes adatainak rögzítése (közlése) napján kezdődik és legfeljebb e naptól a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájáruló nyilatkozatban foglalt ideig tart, mely az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges időtartam.

– A számviteli és adójogszabályokon alapuló adatkezelés (számlák, azok alapjául szolgáló iratok tárolása) időtartama az adatkezelés megkezdésétől számított 8 év.

– Az adattárolás maximális időtartalma ügyfélkapcsolat fenntartása céljából történő adatkezelés esetén 6 év.

– A fentieken kívüli esetekben az érintett, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítése céljából kezelt személyes adatokat a társaság az érintettség okának megszűnéséig kezelheti.

– A biztonsági kamerafelvételek kezelésének időtartama legfeljebb 3 munkanap.

– Az elektronikus beléptető rendszer működtetéséhez kezelt azonosító adatok rendszeres belépés esetén a belépésre való jogosultság megszűnésekor haladéktalanul, alkalmi belépés esetén a távozástól számított huszonnégy óra elteltével megsemmisítésre kerülnek. Az elektronikus beléptető rendszer működtetése során keletkezett adatok rendszeres belépés esetén a belépésre való jogosultság megszűnésekor, de legkésőbb az adat keletkezésétől számított hat hónap elteltével, alkalmi belépés esetén a távozástól számított huszonnégy óra elteltével megsemmisítésre kerülnek.

4. A személyes adatokat az alábbi harmadik személynek továbbítjuk:

  iWebma Magyarország Kft.

  Szolgáltató neve: iWebma Szolgáltató címe: Magyarország Kft. Budapest, Visegrádi u. 31, 1132
  Telefon: + 36 1 786 4845
  Email: [email protected]
  Web: www.webma.hu

  Feladata:

  Weboldalak fejlesztése és karbantartása humansoft.hu és 4ig.hu domainekre vonatkozóan.

   

  Ügyféladatok kezelése:

   Hozzáférési lehetősége van kapcsolati formon megadott ügyféladatokhoz.

  Microsoft Ireland Operations Ltd.

  Szolgáltató neve: Microsoft Ireland Operations Ltd.
  Szolgáltató címe: One Microsoft Place, South County Business Park Leopardstown Dublin 18, D18 P521 Ireland)
  Email: [email protected]

  Feladata:
  Tárhelyszolgáltatás weboldalak számára.

  CRM ügyfélnyilvántartás

   

  Ügyféladatok kezelése:

  Ügyfél adatok tárolása.

  LANDINGI

  Székhely: Witkiewicza 6, 44-100, Gliwice

  Email: [email protected]
  Web: https://landingi.com

  Feladata:

  Tárhelyszolgáltatás weboldalak számára.

  Ügyféladatok kezelése:

  Ügyfél adatokat tárol 4iG számára. Hozzáférési lehetősége van kapcsolati formon megadott ügyféladatokhoz.

  Álomvilág

  Üzemeltető: Álomvilág Kft.
  Székhely: 7632 Pécs, Enyezd út 7. 2/9
  Email: [email protected]
  Telefon: +36 70 209 3432

  Feladata:
  Weboldal rendszer üzemeltető.

  Ügyféladatok kezelése:

  Hozzáférési lehetősége van kapcsolati formon megadott ügyféladatokhoz.

  CLICKDIMENSIONS

  Szolgáltató címe: 5901 Peachtree Dunwoody Road, NE Suite B500

  Atlanta, GA 30328 United States

  Feladata: CRM adatok bevitele, hírlevél küldés, érdeklődők kezelése; GDPR megfelelés elfogadása az űrlapon.

  KINSTA

   

  Székhely: Unit 22 Bulrushess Business Park, Coombe Hill Road, East Grinstead, United Kingdom, RH19 4LZ)

  Web: https://kinsta.com/

  Feladata:

  Weboldal tárhelyszolgáltatás.
  Ügyféladatok kezelése:

  Hozzáférési lehetősége van kapcsolati formon megadott ügyféladatokhoz.

  ShiwaForce

  Szolgáltató neve: ShiwaForce.com Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 17-19.

   

  Feladata: Weboldalak fejlesztése és karbantartása.

  Ügyféladatok kezelése:

  Hozzáférési lehetősége van kapcsolati formon megadott ügyféladatokhoz.

   

  A 4iG által értékesített termékek gyártója részére szavatossági és jótállási kérdések kezelése végett továbbításra kerülnek egyes adatok, jellemzően: vevő neve, címe, telefonszáma, e-mail címe.

  5. Az adatkezeléssel érintett személyek jogai

  Hozzáféréshez való jog:                      Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy személyes adataihoz, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon. Konkrét személyes adatokhoz, az esetleges adattovábbítás címzettjének, továbbá az adatok forrásának megismeréséhez Ön a személyazonosságának igazolására köteles.

  Helyesbítéshez való jog:                     Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítésre, illetve a hiányos személyes adatok kiegészítésre kerüljenek. Ha a körülmények alapján nem állapítható meg az Ön személyazonossága, az adatvédelmi tisztviselő a helyesbítéshez való jog gyakorlásához köteles felhívni Önt a személyazonossága igazolására.

  Törléshez (elfeledtetéshez) való jog:   A törvényen alapuló kötelező adatkezelés jelen tájékoztatóban, illetve a társaság által külön tájékoztatásban megjelölt eseteit kivéve az Ön jogosult arra, hogy kérésére az Önre vonatkozó személyes adatok törlésre kerüljenek. Olyan esetekben, ha az adatvédelmi tisztviselő bizonyítani tudja, hogy a GDPR 17. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feltételek nem állnak fenn, vagy a GDPR 17. cikkének (3) bekezdésében meghatározott kizáró okok állnak fenn, az adatvédelmi tisztviselő megtagadhatja az Ön kérelmének teljesítését.

  A hozzájárulása alapján kezelt személyes adatok törlését idézi elő az is, ha Ön a hozzájárulását bármikor visszavonja.

  Adatkezelés korlátozásához való jog:  A törvényen alapuló kötelező adatkezelés kivételével Ön jogosult arra, hogy kérésére, az Önre személyes adatok kezelése korlátozásra kerüljön. Az ilyen esetben az érintett adatok kizárólag a korlátozással nem érintett célokból kezelhetők.

                                                             Az adatvédelmi tisztségviselő a korlátozni kívánt adatkezeléssel érintett adatot zárolja, ennek során „zárolt adat” megkülönböztető jelzéssel látja el.

  Tiltakozáshoz való jog:                       Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

  Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

  Adathordozhatósághoz való jog:         Ön jogosult rá, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja és ezeket egy másik Adatkezelőnek továbbítsa. Amennyiben igényli, kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

  Automatizált döntéshozatal:               Önnek joga van ahhoz, hogy ne vessék alá automatizált döntéshozatalnak, köztük profilalkotásnak, amelynek Önre nézve jogi hatása lenne, vagy hasonlóan jelentős mértékben érintené Önt. A 4iG nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt, vagy profilalkotást a toborzási eljárásban, ennek ellenére, ha Ön mégis úgy tapasztalja, hogy automatizált döntéshozatal alanya lett és nem ért egyet annak eredményével, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a jelen adatkezelési tájékoztatóban, az Adatkezelő adatait között feltüntet elérhetőségek egyikén és kérje a döntés felülvizsgálatát. A hozzájárulás visszavonásához való jog Önnek joga van visszavonni az adatainak további kezelésére vonatkozó hozzájárulását.

   

  Az adatvédelmi tisztviselő a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli Önnel a hozzáférés, helyesbítés, korlátozás, vagy törlés iránti kérelem teljesítését vagy elutasításának indokait, vagy a kérelem teljesítésének feltételéül szolgáló lépések megtételéről szóló felhívást. Az adatvédelmi tisztségviselő köteles a tiltakozást annak benyújtásától számított legfeljebb 15 napon belül megvizsgálni, és dönt annak megalapozottságáról, valamint írásban tájékoztatja az érintettet a döntésről.

  6. Az állásra jelentkezőket, valamint az önéletrajzok tárolását érintő adatkezelés

  Amennyiben Ön a 4iG által meghirdetett, valamint a későbbiekben megnyíló állásra pályázik, tájékoztatjuk, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztató értelmében a 4iG (Adatkezelő) felel az Ön személyes adatainak védelméért. Az alábbiakban tájékoztatást nyújtunk arra vonatkozóan, hogy hogyan használjuk fel az Öntől és harmadik felektől begyűjtött személyes adatokat a pályázati eljárás során.

  a) A személyes adatok fajtái

  Amikor pályázatot nyújt be hozzánk, az abban megadott adatokat a 4iG az Ön hozzájárulásával kezelheti.

  Általánosságban az alábbi adatok megadására kérjük a pályázóinkat:

  • Személyes kapcsolattartási adatok
   • Például az Ön neve, címe, e-mail címe, telefonszáma.
  • Önéletrajzában foglalt információk
   • Például az Ön korábbi karrierje, tanulmányai, készségei, nyelvtudása és bármely egyéb információ, amelyet belefoglal az önéletrajzába.
  • Motivációs levél
   • Minden olyan információ, amelyet belefoglal a motivációs levelébe.
  • Jó hírnév igazolása
   • A munkakör jellegétől függően kérhetünk Öntől hatósági igazolást arról, hogy nem létezik olyan körülmény, amely kizárná a pozícióra való alkalmasságát.

   

  A fentieken kívül a megpályázott munkakörtől függően harmadik felektől is kérhetünk információt:

  • Referenciák
   • Dönthetünk úgy, hogy referenciát kérünk olyan személyektől, akik korábban Önnel együtt dolgoztak. Kizárólag olyan személyeket keresünk meg, akik nevét és elérhetőségét Ön megadja nekünk. Ha Ön már a 4iG munkavállalója, az Ön tájékoztatása nélkül referenciát kérhetünk felettesétől és/vagy munkatársaitól.
  • Értékelés
   • Előfordulhat, hogy megkérjük, vegyen részt, készségeit, személyiségét vagy kognitív alkalmasságát vizsgáló értékelésekben. Az értékelésen való részvételt megelőzően, az értékeléssel kapcsolatos minden további szükséges információt a rendelkezésére bocsátunk, amelynek tudatában hozzájárulását adhatja annak elvégzéséhez.
  • Belső pályázatok
   • Ha Ön már a 4iG munkavállalója és egy másik pozícióra pályázik az intézményen belül, a személyzeti dossziéjából is felhasználhatunk adatokat a jelentkezésekor megadott információk kiegészítésére.

   b) Az Adatkezelés céljai

   

  Az adatkezelő az alábbi célokra használja fel az Ön személyes adatait:

   

  • Toborzás
   • Az Önnel kapcsolatos információkat felhasználhatjuk arra, hogy megbizonyosodjunk róla, megfelelően képzett jelentkező-e a megpályázott munkakörre.
  • Vitarendezés
   • Személyes adatokat használhatunk vitarendezéshez, panaszok kivizsgálásához, vagy jogi eljárásokhoz is.
  • Jogi előírásoknak való megfelelés
   • Személyes adatait a jogi előírásoknak való megfelelés, vagy bírósági ítélet teljesítése érdekében is felhasználhatjuk.

   

  c) Személyes adataihoz hozzáféréssel rendelkező felek

   

  Az Adatkezelő a következő esetekben oszthatja meg az Ön személyes adatait harmadik felekkel:

   

  • Munkavállalóink feladatkörük ellátása céljából hozzáférhetnek az Ön személyes adataihoz. Ilyen esetben csak akkor adunk hozzáférést, ha a fent említett célokra elengedhetetlen, és ha az adott alkalmazottat titoktartási kötelezettség köti;

   

  • Személyes adatait akkor oszthatjuk meg például bűnüldöző szervekkel vagy más kormányzati hatóságokkal, ha arra jogszabály, vagy bírói ítélet kötelez bennünket.

   

  d) Kapcsolattartási adatok

  Ha szeretne kapcsolatba lépni a 4iG-tal személyes adatai kezelésével kapcsolatban, a fent megjelölt, az Adatkezelő adatai között megjelölt e-mail címen megteheti.

   

  e) Személyes adatok megőrzése

  Személyes adatait korlátozott ideig őrizzük (de maximum 3 évig) és töröljük, ha már nem szükségesek az adatkezelés céljára. A legtöbb esetben ez azt jelenti, hogy a pályázati eljárás időtartama alatt őrizzük meg adatait és kitöröljük, amint megtaláltuk a megfelelő jelentkezőt. A pályázati eljárás lezárását követően is előfordulhat diszkriminációval kapcsolatos panasz, ennek érdekében további három (3) hónap erejéig megőrizhetjük személyes adatait, ha függőben lévő jogi vita miatt szükség van rá, illetve, ha Ön hozzájárulását adta ahhoz.

  f) Részletes tájékoztató a kezelt adatokról

   

  Társaságunknál:

  • meghirdetett pozícióra a megfelelő jelölt kiválasztása, toborzás céljából → a jelentkezők,
  • később megnyíló pozícióra történő kiválasztás érdekében → a jelentkezők, kiválasztásra nem került jelentkezők,
  • vitarendezés, jog eljárásnak való megfelelés érdekében → a jelentkezők, kiválasztásra nem került jelentkezők adatait tárolja az alábbiak szerint:

  Adatkezelés célja

  Kezelt adatok

  Adatkezelés jogalapja

  Megőrzési időtartam

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Toborzás meghirdetett állásra

  –  Családnév

  –  Keresztnév

  –  Születéskori név

  –  Születési idő

  –  Jelentkező neme

  –  Állampolgárság

  –  Állandó lakcím (ország, irányítószám, város, utca, házszám)

  –  Értesítési cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám)

  –  Anyanyelv

  –  E-mail cím

  –  Telefonszám

  –  Iskolai végzettségek adatai (végzettség pontos megnevezése, iskola típusa, iskola neve, helye, kezdés ideje, befejezés (várható) ideje)

  –  Specifikus ismeret megnevezése, pl.: idegennyelv-ismeret

  –  Korábbi munkahelyi tapasztalat, korábbi és aktuális munkakör, pozíció pontos megnevezése)

  –  Motivációs kérdésekre válaszok

  –  Dokumentumok:

  –          Arckép, önéletrajz, preferenciák, szakterület, tevékenységi szint, tevékenységi helye, munkavégzés helye (ország, megye, város),

  –  Munkavégzéssel kapcsolatos további információk (munkába állási határidő, munkavállalási időtartam, munkaidő), bruttó havi alapbér igény, egyéb dokumentumok

  –  Vezetői engedély és saját gépkocsi használata (jogosítvány típusa, van -e autója)

  –  Hobbi és érdeklődési kör,

  –  Egyéb megjegyzések

  –  Munkavállaláshoz szükséges adatok:

  –  Bankintézet neve, Bankszámlaszám

  –  Adóazonosító jel

  –  TAJ-szám

  –  Személyigazolvány száma

  –  Magánnyugdíj – pénztári tagság

  –  Állampolgárság,

  –  Telefonszám

  –  Pályakezdő

  –  Nyugdíjas

  –  Előző munkahely

  –  Idegennyelv-ismeret

  –  Tanult nyelv – Ismeret foka

  –  Végzettségek

  –  Legmagasabb iskolai végzettség

  –  Iskola neve

  Sürgős esetben értesítendő neve, címe, telefonszáma

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Az jelentkező önkéntes hozzájárulás a.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Az adott pozícióra történő kiválasztási eljárás lezárultáig.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Később megnyíló pozícióra történő kiválasztás

  –  Családnév

  –  Keresztnév

  –  Születéskori név

  –  Születési idő

  –  Jelentkező neme

  –  Állampolgárság

  –  Állandó lakcím (ország, irányítószám, Város, utca, házszám)

  –  Értesítési cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám)

  –  Anyanyelv 

  –  E-mail cím

  –  Telefonszám

  –  Iskolai végzettségek adatai (végzettség pontos megnevezése, iskola típusa, iskola neve, helye, kezdés ideje, befejezés (várható) ideje)

  –  Specifikus ismeret megnevezése, pl.: idegennyelv-ismeret

  –  Korábbi munkahelyi tapasztalat, korábbi és aktuális munkakör, pozíció pontos megnevezése)

  –  Motivációs kérdésekre válaszok

  –  Dokumentumok: arckép önéletrajz, preferenciák, szakterület,

  –  Tevékenységi szint, tevékenységi helye, munkavégzés helye (ország, megye, város), munkavégzéssel kapcsolatos további információk (munkába állási határidő, munkavállalási időtartam, munkaidő), bruttó havi alapbér igény, egyéb dokumentumok

  –  Vezetői engedély és saját gépkocsi használata (jogosítvány típusa, van -e autója)

  –  hobbi és érdeklődési kör, egyéb megjegyzések

  –  Munkavállaláshoz szükséges adatok:

  –  Bankintézet neve, Bankszámlaszám

  –  Adóazonosító jel

  –  TAJ- szám

  –  Személyigazolvány száma

  –  Magánnyugdíj – pénztári tagság

  –  Állampolgárság,

  –  Telefonszám

  –  Pályakezdő

  –  Nyugdíjas

  –  Előző munkahely

  –  Idegennyelv-ismeret

  –  Tanult nyelv

  –  Ismeret foka

  –  Végzettségek

  –  Legmagasabb iskolai végzettség

  –  Iskola neve

  Sürgős esetben értesítendő neve, címe, telefonszáma.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  A jelentkező, valamint a kiválasztásra nem került jelentkező önkéntes hozzájárulása.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  A jelentkező pályázati anyaga feltöltésekor, illetve a kiválasztásra nem került jelentkező a sikertelen felvételi eljárást követően hozzájáruló nyilatkozatot tehet 3 év megőrzési időtartamhoz.  Amennyiben az érintett nem nyilatkozik, úgy pályázati anyaga törlésre kerül.

  Vitarendezési, jogi eljárásnak, bírósági ítéletnek való megfelelés

   

   

  Az adott vita, illetve jogi eljárás alapját képező olyan adat(ok), mely(eke)t a jelentkező a toborzás során adott meg, vagy visszautasította annak megadását.

   

   

   

  Jogszabályi kötelezettség

   

  Az adott eljárás megszűnéséig és az eljárás megszűnésétől számított 5 évig

   

  7. Jogorvoslat

  Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai vagy elektronikus úton jelen tájékoztató bevezető részében (ld. 1. oldal) rögzített személyek részére küldheti meg.

  Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 25 napon belül küldjük az Ön által megadott címre. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra kivéve, ha Ön ezt másként kéri.

  Ön jogosult panasszal élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel.: +36 (1) 391-1400, e-mail: [email protected], honlap: www.naih.hu), illetőleg jogellenes adatkezelés miatt választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat. A tiltakozással kapcsolatban hozott döntés megtámadása iránti pert a döntés közlésétől, illetve az arra nyitva álló határidő utolsó napjától számított 30 napon belül indíthatja meg. Az adatkezelési szabályok megsértéséből fakadó vagyoni kárai miatt Ön kártérítést, nem vagyoni kárai miatt pedig sérelemdíjat érvényesíthet bírósági úton.

  8. Hatály

  Tájékoztatjuk Önt, hogy jelen tájékoztatót időről-időre frissítjük. Frissítés esetében e-mail-ben értesítjük Önt, és az aktuális tájékoztató teljes szövegét közzétesszük.

  Jelen Adatkezelési tájékoztató ezen változatát 2018. október 9-én adtuk ki.